Informacje

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna: GP
 • prędkość do projektowania : 90 km/h 
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR5
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • opaski: 2 x 0,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego: min. 1,25 m (wolna od przeszkód) lub
  większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,00 m

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest USK? 

USK – Uproszczone Studium Korytarzowe to jeden z pierwszych etapów sporządzania dokumentacji projektowej. Celem tego etapu jest analiza obszaru projektu pod kątem zlokalizowania najważniejszych utrudnień dla budowy drogi i wszystkich innych uwarunkowań. 

Co to jest STEŚ? 

STEŚ – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (opracowanie projektowe), którego celem jest ustaleniu wariantów korytarza terenowego dla przebiegu tras, umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej.

Co to jest korytarz? 

Korytarz drogi to pas terenu o dość jednorodnej charakterystyce, na którym możliwe jest zlokalizowanie jednego lub więcej wariantów projektowanej drogi wraz z innymi obiektami towarzyszącymi. Zwykle korytarz jest znacznie szerszy niż rzeczywisty teren niezbędny do jej wybudowania. Szeroki korytarz umożliwi w kolejnych etapach projektowania najlepsze dopasowanie dróg to istniejących elementów zagospodarowania wraz z zachowaniem niezbędnych parametrów technicznych tej drogi. 

Ile wariantów korytarzy jest rozważanych? 

W tej chwili przedstawiono 8 korytarzy oznaczonych od A do H. Na podstawie tych korytarzy i ich oceny na zakończenie USK wskazane zostaną minimum 3 korytarze do dalszych prac w ramach kolejnych etapów przygotowywania dokumentacji projektowej to jest STEŚ-R, czyli Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej. 

Czy będą dodatkowe spotkania informacyjne/ akcja informacyjna? 

Niniejsza akcja informacyjna w ramach USK jest pierwszym spotkaniem z mieszkańcami Zambrowa i okolic. Kolejna, podobna akcja, odbędzie się w późniejszym terminie.  Jej przedmiotem będzie prezentacja wyłonionych w USK wariantów opracowanych w bardziej szczegółowy sposób. Podobnie jak i teraz, będą zbierane opinie mieszkańców. 

Czy głos mieszkańców Zambrowa i okolicbędzie brany pod uwagę? 

Opinie zbierane w ramach ankiet są szczegółowo analizowane. Informacje w nich zawarte pomagają w projektowaniu infrastruktury spełniającej również oczekiwania społeczności lokalnych. 

Co z ochroną środowiska? 

Wpływ na środowisko będzie podlegał ocenie.  Niekorzystne oddziaływanie jest minimalizowane poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska. Na przykład bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, albo ekranów akustycznych. 

Jakiego typu drogą będzie obwodnica Zambrowa? 

Będzie to droga jednojezdniowa o tzw. przekroju 1×2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruch w każdym kierunku). Droga ta będzie mogła mieć skrzyżowania z niektórymi ważniejszymi drogami, które przecina. Inne istniejące drogi zostaną odpowiednio przebudowane. Dojazdy do nieruchomości i pól zostaną zapewnione przez inne dodatkowe jezdnie lub przebudowywane drogi istniejące. 

Po co buduję się tą drogę? 

Zambrów jest miastem, gdzie krzyżują się drogi krajowe numer 63, numer 66 i droga ekspresowa S8. Obwodnica pozwoli wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta z dróg 63 i 66 łącząc je z drogą S8. Obwodnica skróci czas podróży drogami 63 i 66 przez miasto oraz poprawi bezpieczeństwo drogowe.