Strona główna

Niniejsza strona dedykowana jest dokumentacji projektowej pod nazwą: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66”

Etapy prac projektowych:

 • Etap I: Uproszczone Studium Korytarzowe – zakończone
 • Etap II: Analiza i prognoza ruchu do STEŚ – zakończone
 • Etap III: Opracowania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego- zakończone
 • Etap IV: Inwentaryzacja przyrodnicza + Opracowanie wyników- zakończone
 • Etap V:I Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-I)- w trakcie
 • Etap VI: Materiały do wniosku o wydanie decyzji środowiskowe
 • Etap VII: Materiały do Audytu BRD do STEŚ-II
 • Etap VIII: Opracowania geologiczno-inżynierskiej i archeologiczne
 • Etap IX: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ-II)

Nadrzędnym celem inwestycji jest:

1) usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości Zambrów,

2) poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji.

Aktualności

W dniu 20 września 2023r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w formie zdalnej na platformie MSTeams. 

W dniu 17.10.2022r. o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a, 18-300 Zambrów odbędzie się spotkanie informacyjne, którego celem będzie  zaprezentowanie Wariantów Obwodnicy Zambrowa społeczności lokalnej. 

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegami wszystkich Wariantów, które znajdują się w zakładce „Przebiegi Wariantów” oraz do wypełnienia Formularza opinii, który znajduje się w zakładce „Spotkania informacyjne 17.10.2022r.”.

 

Wyniki Uproszczonego Studium Korytarzowego (Etap I)

Przeprowadzone analizy pozwalają na wyciągnięcie uogólnionych wniosków w stosunku do realizacji inwestycji w zaproponowanych korytarzach.

Dalszym pracą projektowym podlegać będą Korytarze A, B, C oraz F.

Lokalizacja obwodnicy Zambrowa w Korytarzach A, B, C oraz F przedstawia najlepszą potencjalną wartość pozytywną przy jednoczesnych najmniejszych skutkach negatywnych.

Przeprowadzono akcję uzupełniającą w dniach 24.05.2021r. – 07.06.2021r. w ramach której otrzymano 110 ankiet. Trwa analiza otrzymanych informacji od mieszkańców.  

Materiały na Badanie uzupełniające znajdują się w zakładce „Badanie Ankietowe”, natomiast proponowane warianty korytarzy znajdują się w zakładce „Przebieg Wariantów”.

 

Przeprowadzono akcję informacyjno-konsultacyjną w dniach 15-29.04.2021, w ramach której otrzymano 530 ankiet. Trwa analiza otrzymanych informacji od mieszkańców. 

Wprowadzono do dokumentacji uzyskane od mieszkańców informacje o uwarunkowaniach i innych utrudnieniach.

Materiały na badanie informacyjno-konsultacyjne znajdują się w zakładce „Badanie Ankietowe”, natomiast proponowane warianty trasy znajdują się w zakładce „Przebieg Wariantów”

Odbyte spotkania:

 • 16.03.2021 – Rada Techniczna nr 1
 • 30.04.2021 – Rada Techniczna nr 2

 

Badanie ankietowe (zakończone)

Termin Badania Uzupełniającego 24.05.2021r. – 07.06.2021r. – zakończone

Plakat informacyjny w formacie PDF 

Ankieta internetowa (MSforms):

Ankieta w formacie PDF

Termin badania informacyjno-konsultacyjnego: 14-29 Kwietnia 2021 – zakończone

Plakat informacyjny w formacie PDF

Ankieta internetowa (MSforms):

Ankieta w formacie PDF:

Informacje

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna: GP
 • prędkość do projektowania : 90 km/h 
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR5
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • opaski: 2 x 0,75 m
 • szerokość pobocza gruntowego: min. 1,25 m (wolna od przeszkód) lub
  większa, jeśli wynika to z warunków usytuowania urządzeń organizacji, bezpieczeństwa ruchu lub ochrony środowiska
 • skrajnia pionowa drogi głównej: 5,00 m

Najczęściej zadawane pytania:

Co to jest USK? 

USK – Uproszczone Studium Korytarzowe to jeden z pierwszych etapów sporządzania dokumentacji projektowej. Celem tego etapu jest analiza obszaru projektu pod kątem zlokalizowania najważniejszych utrudnień dla budowy drogi i wszystkich innych uwarunkowań. 

Co to jest STEŚ? 

STEŚ – Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (opracowanie projektowe), którego celem jest ustaleniu wariantów korytarza terenowego dla przebiegu tras, umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej.

Co to jest korytarz? 

Korytarz drogi to pas terenu o dość jednorodnej charakterystyce, na którym możliwe jest zlokalizowanie jednego lub więcej wariantów projektowanej drogi wraz z innymi obiektami towarzyszącymi. Zwykle korytarz jest znacznie szerszy niż rzeczywisty teren niezbędny do jej wybudowania. Szeroki korytarz umożliwi w kolejnych etapach projektowania najlepsze dopasowanie dróg to istniejących elementów zagospodarowania wraz z zachowaniem niezbędnych parametrów technicznych tej drogi. 

Ile wariantów korytarzy jest rozważanych? 

W tej chwili przedstawiono 8 korytarzy oznaczonych od A do H. Na podstawie tych korytarzy i ich oceny na zakończenie USK wskazane zostaną minimum 3 korytarze do dalszych prac w ramach kolejnych etapów przygotowywania dokumentacji projektowej to jest STEŚ-R, czyli Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowym z elementami Koncepcji Programowej. 

Czy będą dodatkowe spotkania informacyjne/ akcja informacyjna? 

Niniejsza akcja informacyjna w ramach USK jest pierwszym spotkaniem z mieszkańcami Zambrowa i okolic. Kolejna, podobna akcja, odbędzie się w późniejszym terminie.  Jej przedmiotem będzie prezentacja wyłonionych w USK wariantów opracowanych w bardziej szczegółowy sposób. Podobnie jak i teraz, będą zbierane opinie mieszkańców. 

Czy głos mieszkańców Zambrowa i okolicbędzie brany pod uwagę? 

Opinie zbierane w ramach ankiet są szczegółowo analizowane. Informacje w nich zawarte pomagają w projektowaniu infrastruktury spełniającej również oczekiwania społeczności lokalnych. 

Co z ochroną środowiska? 

Wpływ na środowisko będzie podlegał ocenie.  Niekorzystne oddziaływanie jest minimalizowane poprzez budowę urządzeń ochrony środowiska. Na przykład bezkolizyjnych przejść dla zwierząt, albo ekranów akustycznych. 

Jakiego typu drogą będzie obwodnica Zambrowa? 

Będzie to droga jednojezdniowa o tzw. przekroju 1×2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruch w każdym kierunku). Droga ta będzie mogła mieć skrzyżowania z niektórymi ważniejszymi drogami, które przecina. Inne istniejące drogi zostaną odpowiednio przebudowane. Dojazdy do nieruchomości i pól zostaną zapewnione przez inne dodatkowe jezdnie lub przebudowywane drogi istniejące. 

Po co buduję się tą drogę? 

Zambrów jest miastem, gdzie krzyżują się drogi krajowe numer 63, numer 66 i droga ekspresowa S8. Obwodnica pozwoli wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta z dróg 63 i 66 łącząc je z drogą S8. Obwodnica skróci czas podróży drogami 63 i 66 przez miasto oraz poprawi bezpieczeństwo drogowe.  

Kontakt.

Wykonawca:

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
Telefon +48 22 419 14 00 
Telefax + 48 22 419 14 01
warszawa@schuessler-plan.com

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok
Telefon +48 85 664 58 50
Telefax +48 85 651 37 83
sekretariat.bialystok@gddkia.gov.pl